Standarditud töö

Inglise keeles – Standardized Work

Täpsete protseduurite kehtestamine tootmisprotsessi iga operaatori töö jaoks, tuginedes kolmele elemendile:

 1. Taktiaeg, s.o kiirus, millega peab valmistama tooteid kliendi nõudluse rahuldamiseks.
 2. Tegevuste täpselt selline järjestus, milles operaator peab sooritama oma ülesandeid taktiaja piires.
 3. Standardsed varud koos detailidega seadmetes, mis on vajalikud selleks, et kindlustada protsessi sujuv töö.

Kui standarditud töö on kehtestatud ja pandud välja töökohtadel, muutub see pideva kaizen’i abil parendamise objektiks. Standarditud töö eelisteks on olemasoleva protsessi dokumenteerimine kõigi vahetuste jaoks, varieeruvuse vähenemine, uute operatoorite lihtsam koolitamine, vigastuste ja pinge vähenemine ning lähteandmete olemasolu parendustegevuste jaoks.

Töö standardimisel kasutatakse tavaliselt kolm põhilist vormi. Insenerid ja esimese liini juhid kasutavad neid protsessi projekteerimiseks ning operaatorid – oma töö parendamiseks.

 1. Protsessi tootlikkuse leht (Process Capacity Sheet)
  Seda vormi kasutatakse tootlikkuse arvutamiseks iga seadme jaoks protsesside ühendatud ahelas (näiteks rakus) tegeliku tootlikkuse kinnitamiseks ning kitsaskohtade avastamiseks ja kõrvaldamiseks. Vorm paneb paika sellised näitajad nagu masina tsükliaeg, tööriista seadistamise ja vahetamise intervallid ning käsitsi tehtava töö ajad.
 2. Standarditud töö koondtabel (Standardized Work Combination Table)
  Vorm kajastab koondandmeid käsitsi tehtava töö aja, operaatorite liikumiste aja ja seadme töötlemisaja kohta iga operaatori puhul tootmise järjestuses. See vorm võimaldab esitada rohkem detaile ja on protsessi projekteerimise vahendina täpsem kui operaatori tasakaalustamise kaart (ing operator balance chart). Valmis tabel näitab operaatorite ja seadmete vastastikust toimimist ning võimaldab operaatori töö sisu umber arvutamist taktiaja suurenemisel või vähenemisel.
 3. Standarditud töö kaart (Standardized Work Chart)
  See vorm näitab operaatori liikumisi ja materjali paigutust seadme ja üldise protsessi ruumilise paigutuse suhtes.

Vorm peab kajastama standarditud töö kolm elementi: töö jooksev taktiaeg (ja tsükliaeg), tööde järjestus ja standardse lõpetamata toodangu kogus, mis on vajalik operatsioonide sujuva kulgemise kindlustamiseks. Standarditud töö kaardid pannakse tavaliselt töökohtadel välja ja neid kasutatakse visuaalse juhtimise ja kaizeni tööriistana. Neid vaadatakse pidevalt üle ja uuendatakse töökoha tingimuste muutumisel või paranemisel.

Neid standarditud töö vorme kasutatakse tavaliselt koos kahe teise töökoha vormiga: tööstandardite lehe (ing work standards sheet) ja tööinstruktsioonide lehega (ing job instruction sheet).

Tööstandardite leht koondab erinevaid dokumente, mis määratlevad, kuidas valmistada toodet vastavalt tehniliste spetsifikatsioonidele. Tavaliselt sisaldab tööstandardite leht detailset informatsiooni tehniliste nõuete kohta, millest peab toote kvaliteedi kindlustamisel kinni pidama.

Tööinstruktsioonide lehte – mis samuti kannab nimetust töökomponentide leht (ing job breakdown sheet) ja tööelementide leht (ing job element sheet) – kasutatakse uute operaatorite koolitamiseks. See dokument kajastab tööetappe, tõstes esile iga spetsiaalse vilumuse, mida on vaja turvaliselt, kvaliteetselt ja tõhusalt töötamiseks.

Vt Kaizen, Operaatori tasakaalustamise kaart, Planeeri, Teosta, Kontrolli, Korrigeeri (PDCA), Taktiaeg

Jaga postitust:
Tagasi
Tsenter