Projekt: Kagu-Eesti ettevõtluse ökosüsteemi arendamine

Projekti nimi: Kagu-Eesti ettevõtluse ökosüsteemi arendamine

Projekti periood: 01.01.2024- 30.08.2026

Maksumus: Kogumaksumus 5 082 444,90 eurot, abikõlbulik eelarve 4 681 381,89 eurot sh toetus 2 999 999,17 eurot ja omafinantseering 1 681 382,72 eurot.

Projekti eesmärk: Kagu-Eesti regiooni ettevõtluskeskkonna areng, mis toob kaasa regiooni sotsiaal-majandusliku konkurentsivõime kasvu ning soodustab kõrgema lisandväärtusega töökohtade loomist. Projekti eesmärgi saavutamiseks kutsutakse ellu Kagu-Eesti ettevõtluse ökosüsteem. Loodava võrgustiku raames luuakse Kagu-Eesti Inkubatsioonikeskus ning arendatakse innovatsioonikogukondi.

Taotlejad ja partnerid

Juhtpartner: Võrumaa Arenduskeskus

Partnerid:

 • Kompetentsikeskus TSENTER
 • KEIK
 • Kagu-Eesti Puiduklaster
 • Tehnopol StartUp Inkubaator
 • Võrumaa Kutsehariduskeskus
 • Valgamaa Kutseõppekeskus
 • Räpina Aianduskooli

Tegevused

Projekti eesmärgi saavutamiseks luuakse Kagu-Eesti ettevõtluse ökosüsteem, mis pakub ettevõtetele vajalikku tuge läbi nende elukaare, toetades uute ettevõtete tekkimist ning olemasolevate ettevõtete konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse kasvu.

Loodavasse võrgustikku koondatakse kokku inkubatsiooniteenused (Kagu-Eesti Inkubatsioonikeskus), sh personaalne mentortugi ja läbimõeldud inkubatsiooniprogramm, ekspertteenused(valdkonnaspetsiifilised nõustamised, tootearendusalased nõustamised jms) ning innovatsioonikogukondade teenused (temaatilised võrgustikud, nt puiduvaldkond, roheteemad), sh erinevate ettevõtlusvaldkondade suurem integratsioon ning võimalikud ühisprojektid.

Seega saab loodav ökosüsteem toetada nii alustavaid kui ka juba tegutsevaid ettevõtteid. Loodav ökosüsteem kujundatakse olemasolevate tugiteenuste baasil. Koostöövõrgustiku tuumiku moodustavad juba tegutsevad organisatsioonid, kel kõigil varasem kogemus ettevõtete nõustamise ja arengu suunamise valdkonnas.

Projekti tegevuste tulemusena:

 • ettevõtlusaktiivsus piirkonnas on kasvanud;
 • Kagu-Eesti ettevõtjale pakutakse piisavat ja vajalikku tuge erinevates ettevõtte elukaare ja arenguetappides;
 • Kagu-Eesti ettevõtja huvi panustada püsivalt oma ettevõtte arendamisse ning valmisolek kaasata vajadusel ka väliseid kompetentse arengu juhtimisse on kasvanud. Ettevõtted lähtuvad „kolmikpöörde“ suunistest ning võimalustest;
 • väheneb teenuste dubleerimine erinevate ökosüsteemi osapoolte vahel, pakutavad teenused katavad paremini ettevõtte elukaarte vaates tekkivaid toevajadusi, teenused on disainitud paremini vastama iga konkreetse ettevõtte vajadusele;
 • Kagu-Eesti piirkonna sotsiaal-majanduslik konkurentsivõime tugevneb;
 • Kagu-Eesti piirkonnas luuakse senisest enam kõrgema lisandväärtusega
  töökohti.

Kontakt

Juhtpartner: Kaido Palu, VAK ettevõtluse suunajuht, e-post kaido.palu@vorumaa.ee

TSENTRI projektijuht: Reelika Soe, reelika@tsenter.ee

Projekti on kaasrahastanud Euroopa Liit.

Jaga postitust:
Tsenter