Projekt “Võrumaa Kutsehariduskeskuse Puidutöötlemise ja Mööblitootmise Kompetentsikeskus TSENTER innovatsioonivõimekuse tõstmine” 

Projekti lühikirjeldus

Kompetentsikeskuse TSENTER eesmärk on aidata puidutöötlemise ja mööblitööstuse ettevõtetel muutuda konkurentsivõimelisemaks. TSENTER aitab ettevõtetel rakendada innovatsiooni, arendada välja uusi tooteid, tõsta ekspordivõimekust, lahendada tootmise kitsaskohti rakendusuuringute, koolituste ja nõustamiste kaudu ning kasvatada seeläbi kompetentsikeskuse enda innovatsioonivõimekust ja jätkusuutlikkust.

Projekti eesmärk ja tulemus

Projekti eesmärk on aidata kaasa puidu- ja mööblivaldkonna ettevõtete arengule kasvatades kompetentsikeskuse tegevustes osalevate ettevõtete isandväärtust,
müügitulu ja ekspordikäivet. Info vahendamine ja koostöö ettevõtetega innovaatiliste tootmisprotsesside, toodete, tehnoloogiate ja ärimudelite juurutamiseks ning rakendamiseks kasvatab ettevõtete konkurentsivõimet ja seeläbi piirkonna konkurentsivõimet tervikuna.

Projekti tegevused populariseerivad puidu- ja mööblitööstuse sektorit ja aitavad kaasa selle maine tõusule. Kaasaaegsete tehnoloogiate ja töömeetodite kasutamine ning tööjõu arendamisele suunatud koolitused võimaldavad ettevõtetel rakendada tööjõudu optimaalselt, tõsta olemasoleva tööjõu kvaliteeti ja vajadusel kaasata uusi töötajaid/spetsialiste.

Projekti tegevused toetavad ettevõtlust, ettevõtlikkuse kasvu ning sektori ettevõtete vahelist koostööd laiemalt läbi infopäevade, koolituste, valdkonda tutvustavate teabematerjalide ja rakendusuuringute raportite.

Projekti elluviimine aitab kaasa Lõuna-Eesti nutika spetsialiseerumise strateegia elluviimisele puidutöötlemise ja mööblitööstuse valdkonnas ning koostöö kasvule sektori ettevõtete ning teiste valdkondade ettevõtete vahel (nt. IT, automaatiseerimine, viimistlustehnoloogiad) seminaride, koolituste, infopäevade,
häkatonide, rakendusuuringutes tehtava koostöö ning ühisprojektide kaudu. Projekt toetab Kagu-Eesti puiduklastri ettevõtteid läbi igapäevase koostöö valdkonnaalase info ja materjalide jagamisel.

Projekt koondab puidu- ja mööblivaldkonnaalast tipptasemel kompetentsi ja teostab sõltumatuid ja avalikke rakendusuuringuid kolmes võtmevaldkonnas: tootearendus, tootmisjuhtimine ja viimistlustehnoloogia. Rakendusuuringute läbiviimine koostöös Eesti ja välisriikide teadusasutustega loob soodsad tingimused teadmussiirdeks väljaspool Harju- ja Tartumaad ja kasvatab TSENTRI usaldusväärsust ettevõtete koostööpartnerina.

On oluline, et ettevõtted oleksid tulevikus valmis investeerima oluliste rakendusuuringute teostamisse ja näeksid kompetentsikeskuses koostööpartnerit
innovatsioonile suunatud projektides. Ühisprojektid loovad eelduse kompetentsikeskuse TSENTER jätkusuutlikuks arenguks ka pärast projektirahade
lõppemist.

Projekt aitab oluliselt kaasa kompetentsikeskuse eesmärgile olla innovatsiooni eestvedaja piirkonnas. Läbi huvirühmade (erasektor, ülikoolid, avalik sektor ja kolmas sektor/kodanikuühiskond) kaasamise suudab TSENTER toetada koostööd ja arengut, kiirendades muutusi ja levitades teaduspõhist lähenemist.

Projekti kogumaksumus: 1 075 000 €

Toetuse summa: 860 000 €

Omaosalus: 215 000 €

Projekti alguskuupäev: 01.01.2020
Projekti lõppkuupäev: 31.12.2023

Projekti kaasfinantseerijad on Võrumaa Arenduskeskus SA ja Põlvamaa Arenduskeskus SA. 

Jaga postitust:
Tsenter