Mööblitootjad saavad taotleda toetust KIK-i ressursitõhususe meetmest

KIK avab taotlusvooru ettevõtete ressursitõhususe väikeprojektidele

KIKi pressiteade
29. august 2018

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) võtab tänasest, 29. augustist vastu projekte ettevõtete ressursitõhususe väikeprojektide taotlusvooru. Toetuste eesmärk on suurendada Eesti mäe- ja töötleva tööstuse ettevõtete ressursitootlikkust innovaatiliste lahenduste kasutuselevõtu kaudu.

„Kui kaks nädalat tagasi avasime 35 miljoni euro suuruse eelarvega taotlusvooru ettevõtete ressursitõhususe suurprojektidele, siis nüüd avanev 10 miljoni euro suurune taotlusvoor on suunatud just väikestele ja keskmistele ettevõtetele nende projektide kiireks elluviimiseks,“ tutvustab uut toetusprogrammi KIKi juhataja Veiko Kaufmann, lisades, et hindame väikeprojekte 20 tööpäevaga, et ettevõtted saaksid oma projektidega kiiresti alustada. „Kuna projektid tuleb ellu viia ühe aasta jooksul, siis soovitame taotlused korralikult ette valmistada, sest taotlusvooru eelarve on piisavalt suur.“

Toetust antakse investeeringuteks ressursitõhusatesse lahendustesse, sealhulgas parimasse võimalikku tehnikasse, ressursijuhtimissüsteemidesse ja neid toetavatesse IT-rakendustesse.

Väiketaotluste voorus on investeeringuprojekti läbiviimise eelduseks ettevõttes läbiviidud laiapõhjaline ressursikasutuse audit, mille toetamiseks avati KIKis toetusprogramm 2016. aasta sügisel. Samuti peab ettevõtte põhitegevusvaldkond liigituma mäe- ja töötleva tööstuse alla.

Investeeringutoetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest projekti kohta on 50%, kuid tegelik toetusprotsent sõltub riigiabi regulatsioonidest. Maksimaalne toetuse summa ühe taotluse kohta on 200 000 eurot. 

Taotlusvooru saab taotlusi esitada kuni 30. juunini 2019 või kuni eelarve ammendumiseni. Vooru lõppemisest antakse teada KIKi kodulehel ja üleriigilises meedias. Taotluste esitamine toimub E-toetuse keskkonna kaudu. Rohkem infot taotlusvooru kohta leiab KIKi kodulehelt siit või Siim Umbleja (627 4197, siim.umbleja@kik.ee).

Ressursitõhususe investeeringuid kogueelarvega 108 miljonit toetatakse meetmest „Ettevõtete ressursitõhusus“, mille töötas välja Keskkonnaministeerium. Projekte rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) vahenditest.

Taustainfo

Ettevõtluse ressursikasutuse parandamiseks loodud ressursitõhususe programmi raames on KIKis paralleelselt väikeprojektide taotlusvooruga avatud ka ressursiauditite ning ressursitõhususe suurprojektide taotlusvoor. Tänaseks on investeeringutoetuse saanud 26 ettevõtet kogusummas 23,8 miljonit eurot ning kogu tööstusesse investeeritud summa ületab 75 miljonit eurot. 

KIK rahastab erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kaheksateistkümne aastaga on riik KIKi kaudu toetanud ligi 20 tuhandet keskkonnaprojekti.

Jaga postitust:

Töötukassa ulatab abikäe töötajate värbamisel ja koolitamisel

Kui te vajate tuge sobivate oskustega töötajate värbamisel või töötajate koolitamisel muutuste olukorras, siis võib abi olla Töötukassa poolt pakutavast  koolitustoetusest. Töötukassa Võrumaa osakonna juht Ene Kerge annab ülevaate, millistel juhtudel saab ja tasub ettevõtjal Töötukassast toetust küsida.

Koolitustoetusega hüvitatakse tööandjale koolituskulu, koolitusel osalemisega seotud sõidukulu ning töötaja palgakulu tunnitöötasu alammääras aja eest, mil töötaja osales koolitusel. Koolituse maht peab olema vähemalt 80 akadeemilist tundi ja koolituse kestus kuni üks aasta. Avaldus tuleb Töötukassale esitada enne koolituse algust.

Töötukassa saab hüvitada kulude kogusummast üldjuhul kuni 50%, kuid mitte rohkem kui 1250 eurot töötaja kohta. Kui leiate värbamise olukorras sobiva töötaja töötukassa poolt pakutavate klientide seast, siis on võimalik hüvitada kuni 100% ehk kuni 2500 eurot töötaja kohta. Koolitustoetuse maksmise otsuse teeb töötukassa koolitustoetuse hindamiskomisjon. Koolitustoetus on vähese tähtsusega abi (VTA).

Täpsemad tingimused koolitustoetuse taotlemiseks leiate meie kodulehelt https://www.tootukassa.ee/content/tootuse-ennetamine/koolitustoetus-tooandjatele

Koolitustoetuse taotlemisel nõustavad Teid tööandjate konsultandid.

Võrumaa osakonnas Anne Hiielo, tel 7868756, e-post anne.hiielo@tootukassa.ee  ja Põlvamaal Merja Teever, tel 799 0963, merja.teever@tootukassa.ee

Koostöönäide ettevõttega

Multifunktsionaalne terminal Silsteve Sillamäe sadamas alustas möödunud aastal muutustega, mistõttu tuli töötajaid juurde koolitada. Selle juures abistas töötukassa, toetades nii rahaliselt kui ka uute töötajate leidmisel.

„2016. aasta novembris käivitus meil Konteinerterminal: alustasime väikeste mahtudega ning kahe konteinerliini kliendiga ainult ekspordi suunal. Ekspordimahud on sellest hetkest pidevalt kasvanud, hakkasid tulema esimesed impordikonteinerid ning avati ka Euroopa suund läbi Sillamäe sadama, mis tähendas veel rohkem mahtusid,“ selgitab ettevõtte personalijuht Victoria Tisler.

Kui alguses oldi tööl vaid ühe vahetusega, siis nüüdseks tuleb töötada ööpäevaringselt ja mitmes vahetuses. „Seega tekkis vajadus oskustööliste järele, kellel oleks vastav kvalifikatsioon kraanade peal töötamiseks,“ lisab Tisler.

Uute inimeste koolitamisel ja leidmisel abistas töötukassa. Tisler nendib, et ilmselt oleksid nad vajalikud koolitused tehtud saanud ka oma jõududega, kuid abi oli väga teretulnud.

Silsteve personalijuhi sõnul saab tänu uutele töötajatele pakkuda klientidele paremat teenust, samuti on koolitused kasulikud töötajatele endile. „Koolitustesse suhtutakse positiivselt. Kvalifikatsiooni tõstmine annab töötajatele võimaluse ka töötasu tõusuks,“ lausub Tisler.

Mida soovitada aga teistele sarnases olukorras ettevõtetele? „Tehke koostööd töötukassaga!“ annab Victoria Tisler lihtsa nõuande. 

Töötukassa koolitustoetuste võimalused

Kvalifikatsiooninõuete muutus
  • sotsiaalhoolekande seadusega uuenenud nõuded tegevusjuhendajatele; vastaval koolitusel osalemise toetamine (260 a/h) Koostöönäide: Räpina Kristlik Hooldekodu
  • ehitusseadustikus projekteerimistööde teostamiseks pädevale isikule esitatud kvalifikatsiooninõuete uuenemine; ettevalmistav koolitus diplomeeritud ehitusinseneri 7. taseme kutsetunnistuse taotlemiseks (582 a/h)
  • puhastusteenuse standardi muutus; ettevalmistus puhastustööde juht tase 5 kutseeksamiks (80 a/h)
Uue tehnoloogia kasutuselevõtt
  • uut tüüpi kraanade kasutuselevõtmine uues konteinerterminalis; portaalkraana (STS) käitajate koolitus (240 a/h) AS Silsteve
  • TIG keevitusseadmete kasutuselevõtmine metallkonstruktsioonide tootmisel; koolitus TIG- keevituse teadmiste omandamiseks ja praktiliste oskuste arendamiseks (80 a/h)
  • uue 3D konstrueerimis- ja automatiseerimistarkvara kasutuselevõtmine klaas-alumiiniumkonstruktsioonide tootmisel; koolitus ja praktikum tarkvara kasutuselevõtuks (120 a/h)
Majandustegevuse ümberkorraldamine, kvalifikatsiooninõuete muutus, uue tehnoloogia kasutuselevõtt
  • uute tootmispinkide, seadmete ja tootmisjuhtimistarkvara ning uuendatud ISO 9001 standardi nõuetele vastava kvaliteedijuhtimissüsteemi kasutuselevõtmine; tootmisjuhtimise arenguprogramm (128 a/h)

Pildil on Töötukassa Võrumaa osakonna juhataja Ene Kerge

Jaga postitust: