Tootearenduse kiirendamisest osakute abil

Avaldatud: 7. mai, 2020

Õndsad on need, kes saavad elada reaktiivselt! Kui päike paistab, peesitan murul. Kui hakkab sadama, lähen peesitan toas ahju kõrval. Siiski, magava kassi suhu hiir ei jookse.

Karikatuurne väljend “agressiivne ootamine” kirjeldab ettevõtluses olukorda kus ettevõtja on 110% valmis oma teenust või toodet pakkuma, aga ei ole kedagi kellele müüa. Käimasoleva kriisi ajal on paraku palju neid ettevõtjaid, kes annaks särgigi seljast kui vaid saaks jätkata vanaviisi, nö business as usual.

Paljud jaksavad olukorra leevenemise ära oodata ja pikapeale kahjud katta, samas sisimas teades, et vana supp on lahja. Kuid muutuste esilekutsumiseks ei ole enam jaksu ega pealehakkamist.

Kriisi arenedes on nii meil kui mujal avaldatud ridamisi artikleid sellest, kuidas rasked ajad on ikka olnud uute arengute katalüsaatoriks. Tartu Ülikooli majandusteaduskonna teadus- ja innovatsioonipoliitika professor Kadri Ukrainski on ajakirjas Director 30. aprillil kirjutanud muuhulgas järgmist:

  • Praegu on innovatsiooni sünniks parim aeg, sest kriisi ajal on väljapääsu otsimiseks vaja muutusi. See aga loob aluse innovatsioonile.
  • Innovatsioon armastab raskeid aegu, sest see paneb inimesi surve all rohkem pingutama.
  • Meil on võimalused kriisi paremaks juhtimiseks, kuid harjumuspärases tegevuses ja mõtlemises kinni olemine takistab uusi variante kasutada.
  • Paratamatult viib majanduskriis ettevõtteid pankrotti ja pankrotti tuleks jättagi eelkõige need ettevõtted, mis ei ole jätkusuutlikud soovitud majandusarengu suuna mõttes. Vabaneva tööjõuressursi peaks suunama sinna, kus me tahame, et asi kiiremini areneks.

Kuidas saab panustada arengusse ja innovatsiooni ajal, kus tulud on pahatihti olematuks kuivanud ja kogu tähelepanu kulub igapäevaste probleemide lahendamisele? Kus häda kõige suurem, seal abi kõige lähem!

EAS (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) on peale innovatsiooni- ja arendusosaku meetme põhjalikku renoveerimist tulnud avalikuks kaasajastatud tingimustega ja värske teenuseosutajate nimistuga. Paljude teadus- ja tugiorganisatsioonide hulgas saab nüüdsest osaku raames teenust tellida ka kompetentsikeskuselt TSENTER.

Kui varasemalt oli Innovatsiooniosaku maksimaalseks toetusmääraks 4000 € ning omafinantseering vähemalt 20% siis nüüd on sama omafinantseeringu (20%) juures maksimaalseks toetuseks 6000 €. See tähendab, et konkreetse arendusprojekti kogumaksumus saab olla 7500 € ning kui omafinantseeringut tõsta siis enamgi veel.

Arendusosaku maksimaalne toetus on 35 000 €, millele vähemalt 30% ulatuses tuleb lisada omafinantseering. See teeb kogumaksumuseks 50 000 €, mida saab omafinantseeringu tõstmisega ka suurendada.

EAS tutvustab kõnealuseid meetmeid järgmiste sõnadega:

  • Innovatsiooniosaku abil saab väike- või keskmise suurusega ettevõtja (VKE) koostöös teadusasustuste, katselaborite või intellektuaalomandi ekspertidega töötada välja innovaatilisi lahendusi arengutakistustele, katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogise teostatavuse kohta, viia läbi uuringuid intellektuaalomandi andmebaasides jpm.
    Mida rohkem tekib sidemeid ettevõtjate ning ülikoolide ja katselaborite, samuti insenertehnilisi teenuseid pakkuvate ettevõtjate vahel, seda enam suudavad teenuseosutajad pakkuda kliendikeskseid lahendusi. Projekti lõpptulemus peab panustama uue toote, teenuse või tehnoloogia valmimisse.
  • Arendusosak on oma olemuselt eeluuringuid toetav meede. Arendusosaku tulem peab võimaldama ettevõtjal koos pädevate teenusepakkujatega saada igakülgne teadmine, kas arendusideel on potentsiaali jätkata arendusprotsessi järgmistes faasides.
    Kui innovatsiooniosakuga on enamasti võimalik teha arendusprojektist vaid teatud osa (nt patendiuuring, laborikatsetus), siis muud toote-, teenuse- või tehnoloogia arendustegevuse olulised aspektid nagu valdkonna hetkeseis, projekti tehnoloogiline teostatavus vmt võivad kahjuks jääda uurimata. Kui sinu ettevõte vajab muudatuste käivitamiseks igakülgset nõu oma ala parimatelt spetsialistidelt, siis arendusosak on mõeldud just sinule.

Kompetentsikeskus TSENTER on igapäevaselt seotud väga erinevate uuringute ning (toote)arendusprotsessidega. Iga selline koostöö kasvatab jõudsalt TSENTRI spetsialistide kogemustepagasit. Samuti täieneb pidevalt kontaktibaas teiste spetsiifikate valdajate osas. On ütlematagi selge, et omaette nurgas nohistades märkimisväärset arengut ei genereeri ning et tänapäevases ülipõimsas maailmas on edu võimalik üksnes koostööd tehes.

Siinjuures tahamegi innustada valdkonna ettevõtteid ja kindlasti ka alustavaid ettevõtteid uurima lähemalt EAS-i värskendatud toetusmeetmeid ning sobivusel neid ikka rakendama!

Sest magava kassi suhu hiir ei jookse.

Lauri Semevsky, lauri@tsenter.ee

Allikad:

https://www.eas.ee/teenus/innovatsiooniosak/
https://www.eas.ee/teenus/arendusosak/
https://director.ee/2020/04/02/innovatsiooniprofessor-enneolematu-kriis-kui-parim-aeg-positiivseteks-muutusteks/

Jaga postitust:
Tsenter