Kutse puidupingioperaatori töökohapõhisesse õppesse

Avaldatud: 13. august, 2020

Võrumaa Kutsehariduskeskus avab uue õppegrupi  puidupingioperaatori töökohapõhisesse õppesse. Koolituse korraldamine toimub koostöös ettevõttega ning kogu praktika läbib õppija töökohal.  Õpinguid toetab PRÕM programm ning ettevõttepoolset praktikajuhendajat tasustatakse  (töötasu ühe töötaja juhendamise eest 420 eur). Ühest ettevõttest võib õppima tulla mitu töötajat. 

Puidupingioperaator – töökohapõhine õpe

Puidupingioperaatori erialal omandatakse  täiendavad teadmised ja praktilised oskused  ning õppija saavutab  järgmised õpiväljundid  (kutsestandardis tase 3):

 • oskab iseseisvalt organiseerida oma tööd, tuleb tööülesannete täitmisega toime tavapärastes olukordades ning vastutab nende nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest;
 • seadistab puidutöötlemispinke, arvestades nende ehitust ning tööpõhimõtteid, detailide lõiketöötlemise režiime ja kasutatavate materjalide omadusi;
 • valmistab kvaliteedinõuetele vastavalt puidust ja puidupõhistest materjalidest toorikuid ja detaile üheoperatsioonilistel tööpinkidel arvestades materjalide omadusi ja nende masintöötlemise tehnoloogiat;
 • järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid;
 • on avatud koostööle ja osaleb meeskonnatöös, arendab sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil.

Õpingud koosnevad põhi- ja valiõpingute moodulitest ja praktikast töökohal.

Põhiõpingute moodulid:

 • Mööbli ja puittoodete joonestamise alused;
 • Puidu ja puidupõhiste materjalide lõiketöötlemine puidutöötlemispinkidel.

Valikõpingute moodulid:

 • Mööbli ja puittoodete viimistlemine;
 • Käsitsitöötlemise tehnoloogia;
 • Plaatmaterjalide tehnoloogia;
 • Nelikantpingi seadistamine;
 • Erialane inglise keel;
 • CNC pingid.

 

Õppeaeg: 1 õppeaasta (ehk 10 kuud), õpingute alustamise tingimus: haridusnõudeta, ei nõuta põhiharidust.

Õppevorm: töökohapõhine õpe – auditoorne ja praktiline töö (1/3 õppest) Võrumaa

Kutsehariduskeskuses, kogu praktika ettevõttes töökohal, kus ettevõtte praktikajuhendajale makstakse töötasu õppijate juhendamise eest.

Õppe läbimisel saab õppija kooli lõputunnistuse ja kutseeksami sooritamisel kutsetunnistuse (puidupingioperaatori kutsekvalifikatsioon).

 

Info ja registreerumine: Terje Kruusalu tel 5690 5389, 78 50 817, terje.kruusalu@vkhk.ee

Õpe toimub programmi „Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses sh õpetaja koolituse koolituspraktika” ja “Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe

laiendamine”  (PRÕM) raames.

Foto: Istanbuli messilt

Jaga postitust:
Tsenter