Võrumaa KHK arendab koostöös ettevõtetega töökohapõhist õpet

Avaldatud: 28. detsember, 2020

Töökohapõhine õpe on ettevõtetele ja töötajatele parim õppevorm, sest õppeprotsess vastab ettevõtte ja töötaja reaalsetele koolitusvajadustele.

Võrumaa Kutsehariduskeskuses toimub õpe 2.-5. kutseõppetasemel järgmistes õppekavarühmades: andmebaasid ja võrgu disain ning haldus, mehaanika ja metallitöö, elektroonika ja automaatika, materjalitöötlus (puu, paber, plast, klaas), ehitus ja tsiviilrajatised, majutamine ja toitlustamine, reisimine, turism ja vaba aja veetmine, koduteenindus, juhtimine ja haldus.

Võrumaa Kutsehariduskeskus teeb üha rohkem koostööd ettevõtete ja asutustega töökohapõhise õppe arendamiseks. 2018. aastal oli töökohapõhise õppe lõpetanud õpilaste osakaal kooli lõpetajatest 18,7%, 2019. aastal 32,1% ning 2020.aastal 17%. 

2020/21. õppeaastal õpivad töökohapõhises õppes eriala ning omandavad kutsekvalifikatsiooni järgmised õppegrupid:

  • CNC puidutöötlemiskeskuse operaator;
  • Metallilõikepinkidel töötaja, spetsialiseerumine APJ freespingil töötaja;
  • Puidupingioperaator; IT-süsteemide nooremspetsialist (osakutse kasutajatoe tehnik);
  • Keevitaja (osakutse poolautomaatkeevitaja);
  • Puidupingioperaator;
  • Abikokk;
  • Puhastusteenindaja – juhendaja;

Iga aastaga lisandub ettevõtteid ja asutusi, kes väärtustavad töötajate kvalifikatsiooni ning soovivad, et töötajad omandaksid vajalikud teadmised ja oskused ning sooritaksid vastava kutseeksami.  Heaks näiteks on kooli ja ettevõtte koostööst  ja töökohapõhise õppe korraldamisest AS Wermo, kes pälvis 2019. aastal Tööandjate Keskliidu poolt parima regionaalse praktikakoha tiitli.

Ettevõtteid ja asutusi, kes töökohapõhises õppes osalevad, on väga palju. 2019. aastal asus kooli ja ettevõtte koostöö tulemusena õppima töötajaid viiekümne kaheksast, käesoleval 2020. aastal viiekümne kolmest ettevõttest ja asutusest. Palju on väikeettevõtjaid, sh FIE-sid, kuid arvukalt ka neid ettevõtteid ja asutusi, kust on õppima asunud mitu töötajat või on kogu õppegrupp ühest ettevõttest. Käesoleval aastal on sellisteks ettevõteteks AS WermoWerroform OÜ – puidupingioperaator; Lõuna – Eesti Haigla ASP.Dussmann Eesti OÜHK Puhastus OÜSelver AS VõruPõlva Haigla – puhastusteenindaja – juhendaja; Kaitsevägi- Kuperjanovi 2. jalaväepataljon,  Parksepa Lasteaed – abikokk; Rauameister AS – Metallilõikepinkidel töötaja, spetsialiseerumine APJ freespingil töötaja;  Lõuna – Eesti Haigla AS-  IT-süsteemide nooremspetsialist (osakutse kasutajatoe tehnik); OÜ Varola – puidupingioperaator; Scan Production OÜ – CNC puidutöötlemiskeskuse operaator.

Koostöö töökohapõhise õppe võimaluste loomisel sõltub väga palju ettevõtete ja asutuste arengu- ja koolitusvajadustest. Töökohapõhise õppe planeerimisele ja läbiviimisele eelnevad läbirääkimised, arutelud ja nõupidamised ettevõtete ja asutustega. Selgitatakse välja koolitusvajadused ning tutvutakse koolipoolsete koolitusvõimalustega, analüüsitakse õppe- ja rakenduskavasid, lepitakse kokku õppe korraldamises ning koostatakse vastav dokumentatsioon. Kvaliteedi tagamiseks tunnustab kool praktikaettevõtteid ja koolitab praktikajuhendajaid. Igal aastal toimub praktikajuhendajate koolitusseminar, kuhu kaasatakse kõiki olemasolevaid praktikaettevõtteid ning kutsutakse uusi partnereid, et koos arendada ühtset praktikasüsteemi, tutvustada koolitus- ja õppimisvõimalusi, teha ettepanekuid õppe- ja rakenduskavade koostamiseks  ning parendada omavahelist koostööd.

Täname kõiki ettevõtteid ja asutusi, töökohapõhise õppe koostööpartnereid!  Nad on heaks eeskujuks personali arendamisel ja koolitamisel, sest väärtustavad elukestvat õpet, võimaldavad oma  töötajatel kutseoskusi täiendada ning kvalifikatsiooni omandada. Töökohapõhine õpe on ettevõtetele ja töötajatele parimaks õppevormiks, sest koolist saadud teadmisi ja oskusi saab oma  töö- ja ametikohal praktiliselt rakendada ning õppeprotsess vastab ettevõtte ja töötaja reaalsetele koolitusvajadustele. See omakorda motiveerib töötajaid õppima ning kooli koos ettevõtete ja asutustega veelgi rohkem koostööd tegema.

2016. aastast toetab töökohapõhist õpet programm PRÕM – „Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses sh õpetaja koolituse koolituspraktika” ja “Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine”, mis on loonud koostööks ja õppeks veelgi rohkem võimalusi.

Autor: Siret Lillemäe, Võrumaa Kutsehariduskeskuse arendusjuht

Jaga postitust:
Tsenter